گردش کارWork flow یا همان گردش کار به هرگونه فرایند درون سازمان نظیر ثبت درخواست، پیگیری درخواست و ... گفته می شود که گردش کارهای یک مجموعه را مدیریت می کند.