ویژگی ها

فعالیت روزانه

فعالیت روزانه فعالیت روزانه فعالیت روزانه فعالیت

فاکتور و پیش فاکتور

فاکتور و پیش فاکتور فاکتور و پیش فاکتور فاکتور و پیش

اتوماسیون داخلی

اتوماسیون داخلی اتوماسیون داخلی اتوماسیون داخلی

بررسی مشتریان احتمالی

بررسی مشتریان احتمالی بررسی مشتریان احتمالیبررسی

سوابق مشتریان

سوابق مشتریان سوابق مشتریانسوابق مشتریان سوابق

لیست پروژه ها

لیست پروژه ها لیست پروژه ها لیست پروژه ها لیست پروژه ها

مدیریت پیگیری کار ها

مدیریت پیگیری کار ها مدیریت پیگیری کار ها مدیریت

میز کار (کارتابل)

میز کار (کارتابل) میز کار (کارتابل) میز کار (کارتابل) میز

مدیریت بازاریابی و فروش

مدیریت بازاریابی و فروش مدیریت بازاریابی و فروش

مدیریت مشتریان

تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست تست

نرم افزار فرابین به شما کمک می کند تا:

  • مشتریان احتمالی را جذب کنید.
  • مشتریان فعلی را حفظ کنید.
  • فرآیند کلی کسب و کارتان را مدیریت کنید.